CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Phòng Hành chính - Tổng Hợp

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng Hợp

 - Công tác tổ chức cán bộ;
 - Công tác văn thư lưu trữ;
 - Công tác Tài chính kế toán;
  - Tổng hợp dự trù vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Chi cục;
 - Quản lý tài sản của Chi cục; 
 - Công tác bảo vệ An ninh trật tự, an toàn cơ quan;
 - Thực hiện các chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định; 
 - Làm đầu mối tổ chức các hội thảo, hội nghị của Chi cục; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Chi cục;
- Tiếp nhận và trả kết quả các loại hồ sơ đăng ký Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo phân cấp.
- Thực hiện các chế độ báo cáo: báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo thủ tục hành chính theo quy định;
- Công tác hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện theo phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao. 
 

Gồm các công chức, người lao động sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi: Trưởng phòng

- Bà Trương Thị Kiều Giang: Phó trưởng phòng

- Bà Phạm Thị Thái Hồng: Chuyên viên

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân: kế toán

    - Ông Tạ Việt Hy: Lái xe (hợp đồng 161) 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm