CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Phòng Công tác Thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Thanh tra
 

- Tham m­ưu giúp lãnh đạo Chi cục trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định, chỉ thị, kế hoạch, quy chế phối hợp Liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

- Công tác Thanh, kiểm tra chuyên ngành về VSATTP; là đầu mối tổ chức giám sát đảm bảo an toàn thực phục phục vụ các lễ, hội được tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục việc đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

- Tham mưu Lãnh đạo Chi cục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng theo quy định về khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; xử lý những trường hợp vi phạm  vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án I (Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm) thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh, kiểm tra theo quy định;

- Công tác h­ướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện theo phân công.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.
 

Gồm các công chức sau:

- Bà Nguyễn Thị Minh Trang: Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân: Chuyên viên

            - Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm: Chuyên viên 
 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm