CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Về Quyết định về việc Thanh tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nƣớc uống đóng chai, đá thực phẩm có kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm không đạt và theo đơn phản ánh của người dân

Ngày đăng: 15/12, 00:00

 

File đính kèm

    QUYET DINH THANH TRA - mau GS.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm