CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

V/v nhắn tin thông báo và công khai tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng: 25/05, 13:50

Thực hiện Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và triển khai phần mềm quản lý giao việc, Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc công khai tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

          1. Công khai tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị tại địa chỉ: http://congkhai.gialai.gov.vn (được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh).

          2. Thực hiện việc nhắn tin thông báo các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã trễ hạn đến điện thoại di động của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vào thứ 5 hằng tuần từ số điện thoại 0917718489 (đây là số nhắn tin tự động, đề nghị không gọi hoặc nhắn tin lại số này). Danh sách số điện thoại do Văn phòng UBND tỉnh cập nhật theo danh bạ điện thoại hằng năm (có danh sách kèm theo), đề nghị các đồng chí kiểm tra số điện thoại kèm theo, nếu sai sót liên hệ Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật lại.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo như trên đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm