CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Hình anh Hoạt động Chi Cục


Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm