Giới thiệu - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
1. Lãnh đạo Chi cục:
a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.
b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.
2. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức của Chi cục do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. Số lượng phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục tối đa không quá 4 phòng, bao gồm các mặt công tác: đăng ký và chứng nhận sản phẩm; thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm; thanh tra; hành chính - tổng hợp.
3. Cơ chế hoạt động:
a) Chi cục hoạt động theo chế độ Thủ trưởng.
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.
c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.
d) Các chức danh lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
4. Biên chế:
Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, được xác định theo vị trí công tác của các chức danh, bao gồm: Chi cục trưởng, không quá 02 Phó Chi cục trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, các công chức thuộc phòng có chuyên ngành y (đặc biệt là vệ sinh dịch tễ và y tế công cộng), dược, bảo vệ thực vật, thú y, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, luật, thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.  
 
 
 

 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm