CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 24/07, 20:17

Thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/7/2020, tỉnh Gia Lai triển khai thí điểm tại 01 đơn vị cấp huyện (thành phố Pleiku) và 01 đơn vị cấp xã (phường Hội Thương thuộc thành phố Pleiku).

Qua một năm triển khai đã đạt được kết quả sau: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và trang bị trang phục cho 12 cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 02 đơn vị thí điểm. Thành lập 06 đoàn thanh tra an toàn thực phẩm, tổ chức thanh tra tại 65 cơ sở, phát hiện 03 cơ sở vi phạm quy định về ATTP, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Hoạt động thanh tra chuyên ngành đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: không có cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm, chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm; cán bộ, công chức, viên chức mới được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nên kiến thức và kinh nghiệm thanh tra còn hạn chế; quy trình thanh tra phức tạp, nhiều bước, nhiều thủ tục nên các đơn vị gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là tuyến xã, phường còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm